Skip to main content
x

 

ผิด...ที่ไว้ใจToT

 

           “ก.พ.ค. ขอบอก” ขอเสนอเรื่องราวของผู้อุทธรณ์รายหนึ่งซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความประมาทเลินเล่อ เพราะเหตุที่ไว้ใจผู้ใต้บังคับบัญชามากเกินไป ทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ จนทำให้ผู้อุทธรณ์ต้องถูกลงโทษทางวินัยไปด้วย และได้มายื่นอุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค.
           เรื่องราวของผู้อุทธรณ์รายนี้ เกิดจากส่วนราชการได้ตรวจสอบพบการทุจริตสวมตัวทำบัตรประจำตัวประชาชนรายนายชายซึ่งขอมีบัตรกรณีบัตรหาย โดยมีชื่อของผู้อุทธรณ์เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้อนุมัติให้ทำบัตร  จากข้อเท็จจริงปรากฏว่า การทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กัวิธีเล่นเกมยิงปลาผ่านมือถือ | โหลดเกมยิงปลาฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา | โบนัสเกมยิงปลาายชายเป็นการกระทำของนางสาวสวยซึ่งเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน  โดยขณะเกิดเหตุผู้อุทธรณ์ได้มอบบัตรประจำตัวประชาชนของตนเองพร้อมรหัส (password) การเข้าโปรแกรมจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนในวิธีเล่นเกมยิงปลาผ่านมือถือ | โหลดเกมยิงปลาฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา | โบนัสเกมยิงปลาซึ่งจะต้องปกปิดเป็นความลับให้กัวิธีเล่นเกมยิงปลาผ่านมือถือ | โหลดเกมยิงปลาฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา | โบนัสเกมยิงปลาางสาวสวย และไม่ได้เก็บบัตรประจำตัวประชาชนกลับคืนก่อนออกไปรับประทานอาหารกลางวันนอกที่ทำการปกครองอำเภอ เป็นเหตุให้นางสาวสวยนำ password ไปใช้ทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กัวิธีเล่นเกมยิงปลาผ่านมือถือ | โหลดเกมยิงปลาฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา | โบนัสเกมยิงปลาายชายโดยมิชอบ  กรมการปกครองจึงได้ดำเนินการทางวินัย และมีคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือนในอัตราร้อยละ 4 เป็นเวลา 1 เดือน แก่ผู้อุทธรณ์
           กรณีนี้ ก.พ.ค. พิจารณาแล้วเห็นว่า เหตุที่นางสาวสวยออกบัตรประจำตัวประชาชนโดยมิชอบ เกิดจากการที่ผู้อุทธรณ์เปิดเผย password ให้ผู้อื่นทราบ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎรด้วยระบบวิธีเล่นเกมยิงปลาผ่านมือถือ | โหลดเกมยิงปลาฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา | โบนัสเกมยิงปลา พ.ศ. 2538 และหนังสือกรมการปกครองที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งการที่ผู้อุทธรณ์มิได้เก็บบัตรประจำตัวประชาชนของตนคืนจากนางสาวสวยก่อนออกไปทานข้าวกลางวันนอกที่ทำการ นั้น  เป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามวิธีเล่นเกมยิงปลาผ่านมือถือ | โหลดเกมยิงปลาฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา | โบนัสเกมยิงปลาฯ และฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ ตามที่ถูกลงโทษแล้ว  ก.พ.ค. จึงยกอุทธรณ์
          เรื่องนี้จึงเป็นอุทาหรณ์ว่า การไว้ใจให้ผู้อื่นได้ทราบรหัสวิธีเล่นเกมยิงปลาผ่านมือถือ | โหลดเกมยิงปลาฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา | โบนัสเกมยิงปลาหรือรหัสวิธีเล่นเกมยิงปลาผ่านมือถือ | โหลดเกมยิงปลาฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา | โบนัสเกมยิงปลาส่วนตัวเพื่อแสดงตัวตนแล้ว  อาจนำภัยมาสู่ตนเองได้  ยิ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเครื่องมือทันสมัยต่างๆ  ที่ต้องใช้รหัสเหล่านี้  ยิ่งจำเป็นต้องเก็บรักษาเพื่อป้องกันมิให้ผู้ที่ต้องการแสวงหาประโยชน์นำรหัสวิธีเล่นเกมยิงปลาผ่านมือถือ | โหลดเกมยิงปลาฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา | โบนัสเกมยิงปลาไปใช้โดยมิชอบ อันจะนำมาซึ่งความเสียหายสู่ตนเองได้ในรูปแบบต่างๆ นะขอบอก...

 

ประเภทเนื้อหา
วันที่